Σεμινάρια AutoCAD 2D

12 τρίωρα μαθήματα σε γκρουπ 2-5 ατόμων (ίδιας ειδικότητας)

Παρέχονται αναλυτικές σημειώσεις, βιβλιοθήκες συμβόλων / λεπτομερειών, κ.α.

Το AutoCAD είναι το πιο ευέλικτο και διαδεδομένο πρόγραμμα ηλεκτρονικής σχεδίασης σε εκατομμύρια χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι η πλατφόρμα γενικής σχεδίασης της Autodesk, με δυνατότητες δισδιάστατης αλλά και τρισδιάστατης σχεδίασης με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται από σχεδόν όλες τις ειδικότητες του τεχνικού κόσμου.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ουσιαστική γνώση και χρήση όλων των δυνατοτήτων της τελευταίας έκδοσης του προγράμματος χωρίς ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης.

Ο εκπαιδευόμενος καλείται να υλοποιήσει τις θεωρητικές γνώσεις του κατά την διάρκεια του σεμιναρίου σε πραγματικά έργα της επιλογής του εκπαιδευτή αλλά και δικά του έτσι ώστε να είναι άμεσα σε θέση να ενταχθεί με αυτοπεποίθηση και υψηλή παραγωγικότητα σε οποιοδήποτε φοιτητικό ή επαγγελματικό περιβάλλον μεγάλης συνθετότητας και απαιτήσεων.

Ακολουθεί σύντομη περιγραφή του σεμιναρίου.

  • Εξοικείωση του χρήστη με το περιβάλλον εργασίας του Autocad, καθώς και όλων των εντολών και διαδικασιών που αφορούν στη διαχείριση του και παραμετροποίησή του. Επεξηγούνται αναλυτικά όλες οι εντολές σχεδίασης και επεξεργασίας του προγράμματος με τις οποίες ο χρήστης μπορεί να ολοκληρώσει κάθε είδος γραμμικού σχεδίου. Εμφαση δίνεται στην ακρίβεια σχεδίασης αλλά και την εκμετάλλευση όλων των εντολών για την παρουσίαση ενός σωστού και αισθητικά άρτιου αποτελέσματος.
  • Λεπτομερής επεξήγηση των ιδιοτήτων των αντικείμενων του Autocad, από τις οποίες επηρεάζεται η εμφάνισή τους κατά την εκτύπωση (πάχη, χρώματα, στυλ γραμμών) αλλά και η διαχείριση τους κατά την διάρκεια της σχεδίασης. (Layers, object properties, layer filters κ.λ.π.)
  • Πλήρης ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων γραφής (text styles, single line text, multiline text, table styles, tables) και διαστασιολόγησης του Autocad (dimension styles, multileader styles κ.λ.π.)
  • Σφαιρική παρουσίαση των δυνατοτήτων ομαδοποίησης των αντικειμένων του Autocad (Groups, Blocks), χρήση Blocks με παραμετρικά κείμενα (Attributes, Fields) και εξαγωγή πληροφοριών από αντικείμενα του Autocad σε αρχεία Excel ή Αutocad Table (Data Extract).
  • Ανάλυση των δυνατοτήτων παραμετρικού σχεδιασμού του Autocad (Dynamic Blocks, Constraints, Macro-εντολές, Tool Palletes) με τις οποίες αυτοματοποιεί επαναλαμβανόμενες διαδικασίες και κάνει πιο ευέλικτα αποδοτικά τα αντικείμενα που χρησιμοποιεί συχνά.
  • Γίνεται σε βάθος κατάδειξη των διαδικασιών που αφορούν στην μεταφορά στοιχείων από σχέδιο σε σχέδιο (wblocks, design center, copy-paste) αλλά και στην εισαγωγή ολόκληρων αρχείων ή εικόνων σαν εξωτερικές αναφορές στο σχέδιο (xrefs, attachments, e-transmit).
  • Αναλυτική προσέγγιση των δυνατοτήτων εκτύπωσης του Autocad , (model / layout / sheet sets) σε αρχεία plt, eps, pdf, jpg για πιθανή μετεπεξεργασία σε άλλα προγράμματα. Ο εκπαιδευόμενος είναι πλέον έτοιμος να παρουσιάσει την μελέτη του βάσει των αναγκών και της προσωπικής του αισθητικής.
  • Πλήρης ανάπτυξη όλων των βοηθητικών εργαλείων του προγράμματος (Express Tools) αλλά και των παραμέτρων / διαδικασιών που προκαλούν προβλήματα κατά την φάση της σχεδίασης (απώλεια δεδομένων, αρχεία που δεν ανοίγουν, συνεργασία με άλλα προγράμματα κ.ά.).