Σεμινάρια 3ds Max

16 τρίωρα μαθήματα σε γκρουπ 2-5 ατόμων

Παρέχονται αναλυτικές σημειώσεις, βιβλιοθήκες υλικών / 3d μοντέλων / αρχείων φωτομετρίας / ιστοσελίδων με αξιόπιστες υφές και μοντέλα.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ουσιαστική γνώση και χρήση όλων των δυνατοτήτων της τελευταίας έκδοσης του προγράμματος χωρίς ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης.

Ο εκπαιδευόμενος καλείται να υλοποιήσει τις θεωρητικές γνώσεις του κατά την διάρκεια του σεμιναρίου σε πραγματικά έργα της επιλογής του εκπαιδευτή αλλά και δικά του έτσι ώστε να είναι άμεσα σε θέση να ενταχθεί με αυτοπεποίθηση και υψηλή παραγωγικότητα σε οποιοδήποτε φοιτητικό ή επαγγελματικό περιβάλλον μεγάλης συνθετότητας και απαιτήσεων.

Ακολουθεί σύντομη περιγραφή του σεμιναρίου.

  • Εξοικείωση του χρήστη με το περιβάλλον εργασίας του 3ds Max, καθώς και όλων των αρχικών ρυθμίσεων που απαιτούνται. Οργάνωση του μοντέλου, διαχείριση των αντικειμένων (groups, layers, transforms), πλοήγηση στη σκηνή , αρχές μοντελοποίησης.
  • O χρήστης μαθαίνει να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά όλα τα εργαλεία μοντελισμού του 3ds Max. Ενδεικτικά αναφέρονται: Χρήση 2d plines από το Autocad για δημιουργία 3d μοντέλου. Χρήση παραμετρικών αντικειμένων του 3ds Max (Τοίχοι, Σκάλες, Κουφώματα) με τα οποία μπορούμε να πιο αποδοτική την μοντελοποίηση κτηρίων. Σχεδίαση 2d / 3d παραμετρικών σχημάτων του 3ds Max και επεξεργασία τους με πλήθος διαδικασιών (spline modeling / poly modeling / compound objects / modifiers). Με τις τεχνικές αυτές μπορούν να αντιμετωπισθούν σωστά όλες οι απαιτήσεις ενός κτηριακού μοντέλου εσωτερικού και εξωτερικού (λεπτομέρειες, έπιπλα, στοιχεία περιβάλλοντος, τοπογραφικό ανάγλυφο). Συνολικά καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα τεχνικών με τις οποίες ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει κάθε είδους μοντέλο (οργανικό, παραμετρικό, μοντέλο παραγωγής).
  • Γίνεται σε βάθος ανάλυση των δυνατοτήτων φωτισμού του 3ds Max χρησιμοποιώντας τους εγκατεστημένους renderers Mental Ray / Iray *. Καλύπτονται εκτενώς οι λειτουργίες του Global Illumination / Final Gather αλλά και όλων των ειδών φωτισμού ((Φυσικός φωτισμός – Daylight system, Τεχνητός φωτισμός – Photometric lights – IES – Portal Lights, Ειδικός φωτισμός από το περιβάλλον μιας φωτογραφίας Image Based Lighting) με αποτέλεσμα να αποδίδεται με την επιθυμητή ατμόσφαιρα η 3d σκηνή. Εμβαθύνουμε στις απαιτήσεις του Exposure Control και του “παρεξηγημένου” Gamma Correction.
  • Πλήρης ανάπτυξη υλικών του 3ds Max. Καλύπτονται οι φυσικές ιδιότητες των υλικών και παρουσιάζονται με παραδείγματα όλες οι δυνατότητες των υλικών του Mental Ray / Iray * με τις οποίες μπορούμε να δημιουργήσουμε κάθε είδους υλικό. Ο εκπαιδευόμενος καταφέρνει να αντιμετωπίζει σωστά όλες τις πιθανές επαγγελματικές του απαιτήσεις μαθαίνοντας σωστά όλους τους τύπους υλικών (materials) / υφών (textures) / αλγόριθμους δημιουργίας υφών (procedurals – substance) κ.λ.π.
  • Αναλύονται ειδικά θέματα όπως τα φαινόμενα των καυστικών, φωτιστικής ενεργειακής ανάλυσης, ειδικών εφέ (subsurface scattering, hair) κ.α.
  • Ρυθμίσεις του Renderer π.χ. “Displacement Subdivision”, “Sampling”, “Antialiasing”, “Render Size”, Trace Depth”, “Mr Proxy” για γρηγορότερα αποτελέσματα, ειδικά σε μεγάλα μοντέλα ή μοντέλα με πολλές αντανακλάσεις / διαθλάσεις. Θεωρία και πράξη των Camera Views (Lens, Distortion, Depth of Field) για την τελική παρουσίαση του μοντέλου. Παρουσιάζονται γρήγορες και αποδοτικές τεχνικές βελτίωσης του αποτελέσματος σε προγράμματα επεξεργασίας εικόνας.
  • Τέλος, παρουσιάζονται τα απαραίτητα εργαλεία για την δημιουργία κίνησης της κάμερας ή/και αντικειμένων στο χώρο (walkthrough ή flyaround). Δημιουργούνται εντυπωσιακά video μελέτης ηλιασμού και σκίασης ενός κτηρίου ή χώρου.

* Σε περίπτωση που ενδιαφέρει η εκπαίδευση στο VRAY καλύπτονται εξίσου αποτελεσματικά και σε βάθος τα αντίστοιχα θέματα δυνατοτήτων φωτισμού, υλικών, physical cam του VRAY.